برگر و ساندویچ

برگر و ساندویچ

قیمت : 115 تومان

قیمت : 125 تومان

قیمت : 169 تومان

قیمت : 145 تومان

قیمت : 155 تومان

قیمت : 155 تومان

نان چاپاتا + مرغ سوخاری + میکس کلم

قیمت : 130 تومان

قیمت : 145 تومان

قیمت : 120 تومان

قیمت : 110 تومان