صبحانه

صبحانه

Mixed Plate

قیمت :  250 تومان

English Breakfast

قیمت :  200 تومان

Ireland roll

قیمت :  180 تومان

Jalaeno Omelet

قیمت :  150 تومان

Egg Chorizo

قیمت :  170 تومان

Turkey

قیمت :  155 تومان

French Omelet

قیمت :  150 تومان

قیمت :  135 تومان

Pitta Omelet

قیمت :  120 تومان

قیمت :  140 تومان

قیمت :  175 تومان

شکلات صبحانه + میوه ،پن کیک

قیمت : 125 تومان

شکلات نوتلا + میوه ، پن کیک

قیمت : 145 تومان

قیمت :  95 تومان