صبحانه

صبحانه

Mixed Plate

قیمت :  149 تومان

English Breakfast

قیمت :  118 تومان

Ireland roll

قیمت :  98 تومان

Jalaeno Omelet

قیمت :  89 تومان

Turkey

قیمت :  83 تومان

French Omelet

قیمت :  84 تومان

قیمت :  69 تومان

Pitta Omelet

قیمت :  67 تومان

قیمت :  75 تومان

قیمت :  89 تومان

شکلات صبحانه + میوه ،پن کیک

قیمت : 69 تومان

شکلات نوتلا + میوه ، پن کیک

قیمت : 89 تومان

قیمت :  49 تومان

Egg Chorizo

قیمت :  95 تومان