برگر و ساندویچ

برگر و ساندویچ

قیمت : 130 تومان

قیمت : 145 تومان

قیمت : 185 تومان

قیمت : 165 تومان

قیمت : 175 تومان

قیمت : 185 تومان

نان چاپاتا + مرغ سوخاری + میکس کلم

قیمت : 140 تومان

قیمت : 170 تومان

قیمت : 145 تومان

قیمت : 140 تومان