صبحانه

صبحانه

Mixed Plate

قیمت :  125 تومان

English Breakfast

قیمت :  94 تومان

Ireland roll

قیمت :  79 تومان

Jalaeno Omelet

قیمت :  74 تومان

Turkey

قیمت :  69 تومان

French Omelet

قیمت :  69 تومان

قیمت :  63 تومان

Pitta Omelet

قیمت :  57 تومان

قیمت :  62 تومان

 

قیمت :  84 تومان

قیمت :  69 تومان

قیمت :  46 تومان

Egg Chorizo

قیمت :  79 تومان

دیدگاهتان را بنویسید