صبحانه

صبحانه

Mixed Plate

قیمت :  185 تومان

English Breakfast

قیمت :  152 تومان

Ireland roll

قیمت :  130 تومان

Jalaeno Omelet

قیمت :  99 تومان

Egg Chorizo

قیمت :  118 تومان

Turkey

قیمت :  108 تومان

French Omelet

قیمت :  99 تومان

قیمت :  88 تومان

Pitta Omelet

قیمت :  79 تومان

قیمت :  96 تومان

قیمت :  114 تومان

شکلات صبحانه + میوه ،پن کیک

قیمت : 82 تومان

شکلات نوتلا + میوه ، پن کیک

قیمت : 99 تومان

قیمت :  58 تومان