صبحانه

صبحانه

Mixed Plate

قیمت :  210 تومان

English Breakfast

قیمت :  175 تومان

Ireland roll

قیمت :  150 تومان

Jalaeno Omelet

قیمت :  125 تومان

Egg Chorizo

قیمت :  140 تومان

Turkey

قیمت :  130 تومان

French Omelet

قیمت :  125 تومان

قیمت :  110 تومان

Pitta Omelet

قیمت :  95 تومان

قیمت :  110 تومان

قیمت :  145 تومان

شکلات صبحانه + میوه ،پن کیک

قیمت : 98 تومان

شکلات نوتلا + میوه ، پن کیک

قیمت : 115 تومان

قیمت :  75 تومان